Regulamin - Lasermania Koszalin Imprezy Integracyjne Koszalin, Urodziny dla dzieci Koszalin

§ 1. Wprowadzenie

a) Właścicielem i zarazem organizatorem potyczek w Centrum Rozrywki Lasermania jest firma Good Solution Karol Bruzda ul. Traugutta 35/33 Koszalin 75-569. Organizator świadczy usługę gry interaktywnej „Laser Tag” (zwanej dalej „Grą”) poprzez wstęp do Centrum Rozrywki, zgodnie z aktualnym opisem i cennikiem umieszczonym w Centrum oraz na stronie internetowej www.lasermania.pl,

b) Osoby korzystające z usługi (zwane dalej „Uczestnikami”) na czas Gry otrzymują sprzęt marki Intager Raptor II (zwany dalej „Arsenałem „) składający się z: hełmu z opaską , karabinu oraz opcjonalnego wyposażenia dodatkowego, a także uzyskują wstęp na teren do Gry (zwany dalej „Areną”),

c) Uczestnicy na czas przebywania w Centrum Rozrywki zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu,

d) W trakcie gry Uczestnicy przejmują odpowiedzialność za powierzony im sprzęt oraz wszelkie szkody materialne i uszczerbki na zdrowiu wynikłe z niestosowania się do poniższego regulaminu zaleceń personelu Centrum Rozrywki,

e) Gry w Centrum Rozrywki rozgrywane są na bazie uprzednio wykonanych rezerwacji, dokonywanych drogą elektroniczną bądź telefoniczną,

f) Wstęp na arenę jest możliwy wyłączenie po zakupieniu biletu lub okazaniu bonu upominkowego bądź zaproszenia,

g) Każda osoba przed przystąpieniem do gry zobowiązana jest do zapoznania się z regulaminem. Udział w Grze równoznaczny jest z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.

§ 2. Potyczka

a) W Grze mogą brać udział osoby w wieku od 13 roku życia. W wyjątkowych przypadkach po indywidualnych ustaleniach z Organizatorem udział mogą brać również osoby młodsze za zgodą i pod opieką osób dorosłych,

b) Wyklucza się udział w Grze:

– osób będących pod wpływem alkoholu, środków odurzających, bądź środków mających wpływ na prawidłowe funkcjonowanie organizmu (w tym również lekarstw),

– kobiet w ciąży,

– osób, których stan zdrowia może narażać na ryzyko uszczerbku zdrowia w trakcie gry, w szczególności:

– cierpiących na choroby lub dolegliwości, gdzie migające/pulsujące światło tworzy ryzyko dla zdrowia, np. epilepsja, schorzenia wzroku,

– cierpiących na choroby lub dolegliwości, gdzie wysiłek fizyczny naraża na ryzyko dla zdrowia, np. choroby układu krążenia, schorzenia kręgosłupa/układu kostnego, astma itp.,

c) Za podanie nieprawdy bądź zatajenie okoliczności eliminujących możliwość przystąpienia do gry, odpowiedzialność ponosi Uczestnik,

d) Uczestnicy powinni przystąpić do Gry w obuwiu o płaskiej podeszwie. Niedozwolona jest Gra w butach na obcasie,

e) Obsługa Centrum ma prawo odmówić uczestnictwa w Grze osobom niespełniającym w/w wymagań,

f) W wyjątkowych okolicznościach obsługa Centrum Rozrywki może odmówić uczestnictwa w Grze bez podania przyczyny.

§ 3. Obyczaje

a) W trakcie gry uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zaleceń obsługi Centrum,

b) W trakcie gry zabrania się:

– biegania,

– wspinania się na ściany lub konstrukcje,

– przestawiania aranżacji,

– bezpośredniego kontaktu fizycznego z innymi graczami lub łapania za ich karabiny,

– wymachiwania, rzucania, uderzania karabinem lub innymi przedmiotami,

– czołgania,

– używania niecenzuralnych słów, obraźliwych zwrotów bądź innych wulgaryzmów,

– używania ognia,

– używania Sprzętu niezgodnie z przeznaczeniem, niszczenia bądź celowego zanieczyszczania,

– zasłaniania czujników trafień odzieżą lub innymi przedmiotami,

– wnoszenia na Arenę jedzenia, picia oraz wszelkich zbędnych do przeprowadzenia Gry przedmiotów,

c) Karabin w trakcie Gry powinien być trzymany przez Uczestnika oburącz,

d) W trakcie Gry na Arenie mogą przebywać jedynie jej Uczestnicy oraz obsługa Centrum Rozrywki,

e) Uczestnik, który ma problem z obsługą Sprzętu lub zauważył jego nieprawidłowe działanie zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić się do obsługi Centrum,

f) Na terenie Rozrywki obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu,

g) Uczestnicy nie mogą opuszczać terenu Centrum wraz z powierzonym im Sprzętem,

h) Osoby niestosujące się do powyższych uregulowań mogą zostać wyproszone z Areny przed upływem czasu gry bez prawa do zwrotu opłaty za usługę. W w/w przypadku dla zachowania porządku może zostać wezwana Ochrona Centrum Rozrywki,

i) Uczestnicy powinni przechowywać drobne i cenne przedmioty w zamykanych szafkach udostępnionych przez Organizatora. Kluczyki do szafek udostępniane są za zostawieniem dokumentu tożsamości w depozycie. W razie zagubienia udostępnionego kluczyka Klient jest zobowiązany uiścić kwotę 20 zł celem pokrycia kosztu wyrobienia nowego kluczyka,

j) Uczestnicy noszący okulary bądź elementy ozdobne ubioru powinni je zdjąć lub mieć odpowiednio zabezpieczone.

 § 4. Odpowiedzialność

a) Uczestnicy Gry przyjmują do wiadomości, że Arena jest pomieszczeniem o słabym oświetleniu, a Gra jest sportem wymagającym wysiłku psychofizycznego oraz mogącym powodować kontuzje (otarcia, zadrapania, siniaki czy inne negatywne skutki zdrowotne). Będąc tego świadomym, uczestnicy dobrowolnie decydują się na udział w Grze,

b) Organizator oświadcza, że posiada ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej (kopia polisy do wglądu w Centrum Rozrywki) oraz środki pierwszej pomocy,

c) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody i wszelkie uszczerbki na zdrowiu wynikłe z niestosowania się do niniejszego regulaminu,

d) W przypadku uszkodzenia sprzętu wynikającego z celowego działania lub zaniedbania, Uczestnik może zostać obciążony kosztami jego naprawy zgodnie z fakturą wystawioną przez producenta- nie dotyczy to powstawania rys i kosmetycznego zużywania sprzętu,

e) W przypadku uszkodzeń ścianek, konstrukcji czy innych przedmiotów będących wyposażeniem Areny wynikających z celowego działania lub zaniedbania, Uczestnik może zostać obciążony kosztami ich napraw lub wymiany,

f) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty i odzież pozostawione na terenie Centrum Rozrywki, a także za rzeczy zagubione.

§ 5. Rezerwacja i czas gry

a) Rezerwacji można dokonywać na wolne terminy drogą elektroniczną na e-mail bądź telefonicznie pod numerami +48 504967669 i +48 504070748,

 b) Przy dokonywaniu rezerwacji grupowych na wstęp do Centrum Rozrywki na czas powyżej jednej godziny wymagany jest zadatek rezerwacyjny w wysokości 100 zł za pierwsze 2h rezerwacji i kolejne 100 zł za każdą kolejną godzinę. Wartość zadatku jest zaliczana do ostatecznego rozliczenia rezerwacji.

c) W przypadku anulowania rezerwacji lub niezjawienia się Klientów w umówionym terminie, zadatek przepada. Zadatek pełni również funkcję zabezpieczającą i gwarantującą utrzymanie pełnego wymiaru złożonej rezerwacji, w przypadku zmniejszenia pierwotnego czasu rezerwacji w terminie do dwóch dni przed rozpoczęciem rezerwacji, zadatek przepada na poczet rekompensaty za niewykorzystany blokowany czas na Centrum Rozrywki.

d) Wstęp na Arenę na raz może zostać udzielony 10 osobom. Oznacza to, że w tym samym czasie Organizator może przyjąć dwie lub więcej rezerwacji pochodzących od różnych Klientów na ten sam czas Gry do maksymalnej liczby 10 osób,

e) Grupa Klientów w liczbie poniżej maksymalnej liczby osób uczestniczy w Grze na wyłączność jedynie w przypadku wykupienia min. dwóch godzin wstępu lub zadeklarowaniu wyłączności i opłaceniu stawki za wstęp za minimum 8 osób,

f) Jeśli Klienci, którzy złożyli rezerwację, nie zjawią się w czasie do 5 min od umówionej godziny rezerwacji, wówczas:

– rezerwacja może przepaść na korzyść przebywających w Centrum Rozrywki osób,

– ilość gier lub czas gry (w stosunku od obowiązującego w ofercie, bez zmiany opłaty za wstęp) może zostać skrócony, jeśli bezpośrednio po w/w rezerwacji następuje kolejna rezerwacja,

g) Uczestnik, który rezygnuje z Gry przed upływem jej czasu, nie ma prawa do zwrotu opłaty za wstęp,

h) Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania lub przesunięcia rezerwacji Klienta z przyczyn niezależnych od Organizatora, uniemożliwiających bądź wysoce utrudniających świadczenie usługi / przeprowadzenie gry. Organizator zobowiązuje się zaproponować alternatywny termin rezerwacji w przypadku odwołania,

i) W sprawach spornych rozwiązanie proponuje Organizator.

§ 6. Ustalenia końcowe

a) Rzadko występujące, drobne usterki w działaniu Sprzętu nie mogą być podstawą do reklamacji. Uczestnicy Gry przyjmują do wiadomości, że korzystają ze sprzętu elektronicznego, na który działają w trakcie Gry duże siły i drobne usterki mogą mieć miejsce bez winy Uczestnika bądź Obsługi Centrum Rozrywki,

b) W sytuacjach, gdy wystąpi poważniejsza wada sprzętu niewynikająca z winy Uczestnika, a wpływająca w znacznym stopniu na wynik Gry lub czas jego Gry, Organizator może zaproponować indywidualny rabat na kolejną Grę lub Gry albo zwrot całości lub części opłaconej kwoty,

c) Niniejszy regulamin nie stoi w sprzeczności z przepisami prawa polskiego, w szczególności przepisami Kodeksu Cywilnego i BHP. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego,

d) Wszelkie spory będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla siedziby właściciela Centrum Rozrywki.